Home / Focus  / Tehnologia Lemnului pentru Construcții, o noutate la Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

Tehnologia Lemnului pentru Construcții, o noutate la Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

Tehnologia Lemnului pentru Construcții, noutatea din oferta educațională a Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului pentru anul 2023

 

Lemnul este singurul material organic, biodegradabil și regenerabil. Particularitățile structurale ale lemnului determină utilizarea  eficientă și optimă a acestuia. Cunoașterea caracteristicilor de structură, a proprietăților mecanice, a metodelor optime de prelucrare și punere în operă, combinate cu aspectul estetic al produselor reprezintă dezideratul educațional pe care și-l propune Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului a Universității Transilvania din Brașov.

 

 

TEHNOLOGIA LEMNULUI PENTRU CONSTRUCȚII

 

Domeniul: Inginerie forestieră

Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), învățământ cu frecvență.

 

Scopul programului de studii de masterat este de a acoperi breșa existentă în prezent între sectorul prelucrării lemnului și cel al construcțiilor, de a pune în contact pe plan profesional-științific cele două domenii, prin „înarmarea” specialiștilor din domeniul lemnului cu cunoștințe specifice construcțiilor și al specialiștilor din domeniul construcțiilor cu cunoștințe specifice lemnului. În acest fel, industria lemnului va putea să producă elemente din lemn/subansambluri/ansambluri cu performanțe superioare, adaptate mai bine condițiilor stricte cerute în construcții, iar constructorii vor cunoaște mai bine materialul  – lemnul –  și vor putea să-l pună în operă, să-l utilizeze mai bine, în așa fel încât să obțină performanțe superioare pentru clădirile executate.

 

Pentru atingerea scopului propus, programul de studii de masterat va asigura deprinderi şi competențe pentru o carieră profesională în domeniul construcțiilor din lemn, al proiectării și producției de elemente, subansambluri și ansambluri prefabricate din lemn şi pe bază de lemn destinate sectorului construcțiilor. Pentru aceasta se va ținti atât spre studiul de produse şi tehnologii inovative și ecologice, cât şi spre stabilirea unui sistem de inovare specific tranziției de la societatea bazată pe resurse la societatea bazată pe cunoaştere, situație care caracterizează ansamblul sectorului forestier din România. Programul de studii de masterat propus aprofundează programele de studii de licență existente, este un program de masterat de tip profesional, dar dispune de potențialul de a dezvolta inclusiv capacitatea de investigare ştiințifică, constituind astfel şi o posibilă bază pregătitoare pentru studii doctorale în domeniile Inginerie forestieră şi Inginerie Industrială, dar și Inginerie civilă, având în vedere dotările şi orientările existente în facultate.

 

Ocupațiile vizate, în strânsă legatură cu competențele specifice acestui program de studiu, sunt în concordanță cu codurile COR 2018/ISCO-08. Calificǎrile aferente programului de studii Tehnologia Lemnului pentru Construcții au fost aprobate de Autoritatea Naționalǎ pentru Calificǎri şi sunt urmatoarele:

 

Ocupația și Cod COR/ISCO-08

Consilier inginer industrializarea lemnului – 214119

Expert inginer industrializarea lemnului – 214120

Programator fabricație/ lansator fabricație – 214136

 

Principalele direcții ale carierei pe care absolvenții acestui masterat le urmează sunt pe de o parte cele din domeniul proiectării/designului construcțiilor din lemn și al producției de elemente/subansambluri prefabricate din lemn pentru construcții inclusiv al construcțiilor complete în sistem prefabricat, iar pe de altă parte sunt cele din domeniul exploatării/întreținerii/reparării/reabilitării construcțiilor din lemn respectiv componentelor din lemn din construcții.

 

Disciplinele studiate în cadrul programului de studii universitare de masterat Tehnologia Lemnului pentru Construcții sunt: Structura și proprietățile lemnului; Lemnul și materiale pe bază de lemn pentru construcții; Tehnologia lemnului destinat construcțiilor; Transfer de căldură și umiditate în clădirile din lemn; Sisteme constructive pentru construcții din lemn; Adezivi și materiale de finisare pentru construcții din lemn; Patologia și protecția lemnului în construcții; Prefabricarea construcțiilor din lemn; CAD pentru construcții din lemn (parteneriat cu CADWORK România); Clădiri cu consum energetic redus/case pasive; Calculul construcțiilor din lemn; Metoda Elementului Finit aplicată construcțiilor din lemn; Uși, ferestre, scări interioare și pardoseli din lemn.

 

În deplin acord cu obiectivele generale ale procesului Bologna, se pot însă înscrie la acest program de studii toți absolvenții de programe de studii de licență cu durata de minimum 3 ani (240 credite ECTS), care au obținut diploma de licență.

 

Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului oferă, în prezent, următoarele programe de studii:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

                                                                                                                           

Ingineria si designul produselor finite din lemn

 

Domeniul: Inginerie forestieră

Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS), învățământ cu frecvență.

 

Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre,  scări), proiectare  2D și modelare 3D. Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării/restaurării mobilei.  Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

Ingineria Prelucrării Lemnului

 

Domeniul: Inginerie forestieră

Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) învățământ cu frecvență, dar și învățământ cu frecvență redusă (IFR).

 

Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Eco-design de mobilier și restaurare

 

Domeniul: Inginerie forestieră

Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), învățământ cu frecvență.

 

Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural, eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier/produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Detalii despre OFERTA FDMIL

facebook.com/design.de.mobilier.si.inginerie.a.lemnului

instagram.com/design.de.mobilier/

tiktok.com/@design.de.mobilier

https://www.linkedin.com/company/facultatea-de-design-de-mobilier-%C8%99i-inginerie-a-lemnului/

 

 

Articol realizat cu sprijinul conf. dr. ing. Alin M. OLĂRESCU, decanul Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT