Home / Focus  / SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PARLAMENTULUI ȘI GUVERNULUI ROMÂNIEI

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PARLAMENTULUI ȘI GUVERNULUI ROMÂNIEI

Asociația Producătorilor de Mobilă din România – APMR – organizație profesională si patronala reprezentativă pentru industria mobilei din tara noastră încă din 1992, vă supune atenției următoarele informații:

 

Industria mobilei, componentă a industriei prelucrătoare a României, se prezintă în continuare ca un sector dinamic, cu tradiţie, care anul trecut a generat un sold pozitiv export-import de 1,6 miliarde de euro. Statistica națională demonstrează că, în ciuda problemelor legate de majorarea prețului lemnului sau de creșterea salariului minim pe economie, precum si de lipsa forței de muncă calificate, industria de prelucrare superioară a lemnului se dezvoltă continuu.

 

Iată cifrele pe anul 2016:

 

Producția industriala a crescut cu 6,7 % 

 

Exportul s-a majorat cu 7,3 %

 

Importul a crescut cu 20,5 %

 

Consumul intern a evoluat pozitiv cu 13,4%

 

Numărul personalului angajat s-a majorat cu 3,7%

 

Anul trecut, fabricile din România au produs mobilier în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, din care 86% a ajuns la export, cu pondere mai mare în țări precum Germania, Franța sau Italia. România a exportat mobilă în valoare de 2,2 miliarde de euro si a importat de 608 milioane de euro, rezultând un excedent comercial de 1,6 miliarde de euro. Ponderea exportului în producția totală a crescut de la 57,6% în 2008, la 86% în prezent.

 

Si toate acestea se întâmplă deși producătorii de mobilă se confruntă cu o adevărată criză a lemnului, așa cum se prezinta și în scrisoarea nr. 596/22.05.2017, anexată.

 

FORTISCO

Masa lemnoasă asigurată producătorilor de mobilă din România de către Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA) în baza prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, aprobat prin HG 617/2016, nu este în cantitate suficientă, nu este sortată în scopul producției de mobilă, loturile având foarte mult lemn de construcții și/sau lemn de calitate inferioară, inclusiv lemn de foc.

 

Pentru soluționarea acestei probleme ne-am întâlnit cu reprezentanții Parlamentului și ai Guvernului României, am discutat, am argumentat necesitatea asigurării resursei de materie primă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului pentru producătorii din industria mobilei.

 

Având în vedere că Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare se află acum la PARLAMENTUL ROMÂNIEI, fiind înregistrată la Senat cu nr. B164/2017 cu termen pentru primirea avizului de la Consiliul Legislativ la 1.06.2017, iar proiectul pentru modificarea si completarea Legii 46/2008 nu conține nici o prevedere referitoare la Valorificarea superioară și asigurarea cu prioritate de material lemnos către producătorii din industria mobilei și sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase, producătorii de mobilă din România fac următoarele propuneri de modificare și completare a Articolului 60, Legea 46/2008, Codul Silvic:

 

Modificarea Art. 60, alineat (5) litera c) astfel,

 

c) Valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici atestați si/sau care demonstrează contractarea unor servicii de exploatare atestate. Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitație sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care asigură, prin capacitatea proprie, procesarea a cel puțin 40% din materialul lemnos achiziționat.

 

Completarea Art.60, cu litera h), cu următorul text:

 

h) Asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de lemn pe picior, prin organizarea licitațiilor de către administratorul fondului forestier, pe bază de criterii de atribuire si punctaj. Criteriile de atribuire sunt: prețul oferit (35%), gradul de prelucrare a materialelor lemnoase (45%), aportul socioeconomic local al activității de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată (20%).

 

Asociația Producătorilor de Mobilă din România – APMR – solicită punerea în concordantă a HG 617/2016 cu noile propuneri de modificare si completare a articolului 60, Legea 46/2008, Codul Silvic.

 

În acest context, este necesar a se modifica subsecvent si Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, aprobat prin HG 617/2016, publicată în MO 684 din 2.09.2016, după cum urmează:

 

Art. 21

 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic sau al operatorului economic cu care s-a încheiat un contract de prestări servicii de exploatare, valabil si cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut / echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitațiile /negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conform cu originalul.

 

Art. 29, alineat (4), se propune formularea alin. (4), astfel:

 

(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a întrunit cel mai mare punctaj după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație.

 

Art. 30, reformularea alineat 1, litera d), astfel:

 

d) Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a obținut punctajul cel mai mare, cu condiția ca prețul oferit să fie cel puțin egal cu prețul de pornire.

 

Art. 31, reformularea alineat 1, litera b) astfel:

 

b) Etapa a II-a: licitația cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la punctajul cel mai mare oferit în plic închis, unul dintre criterii, respectiv prețul neputând fi mai mic decât prețul de pornire aprobat în condițiile prezentului regulament. Procedura prevăzută la articolul 29 se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 34, reformularea alineat 2, litera h), astfel:

 

h) criteriul de atribuire: criteriile stabilite potrivit art.18, alineat (6)

 

În vederea respectării principiilor prevăzute la Art.60, alineat 5) din Codul Silvic, este necesară corelarea corespunzătoare a HG 617/2016 cu propunerile de modificare si completare a Legii 46/2008, Codul Silvic, după cum am detaliat mai sus. 

 

 

Vă mulțumim pentru solicitudine.

Cu deosebită considerație,

Presedinte

                 Aurica Sereny

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT