Home / Focus  / România a intrat în stare de alertă pentru următoarele 30 de zile

România a intrat în stare de alertă pentru următoarele 30 de zile

Președintele României a promulgat legea privind instituirea măsurilor de siguranță pe perioada stării de alertă, a anunțat astăzi Administrația Prezidențială. Legea va intra în vigoare luni, 18 mai 2020.

 

Starea de alertă a fost deja instituită de CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență)

 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului masuri protectie SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative a fost publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020

 

Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

 

Articolul 1

 

(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

 

(2) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

 

(3) Prevederile art. III-VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile.

 

(4) Prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020.

 

Articolul 2

 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (1^1) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificările și completările ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

 

(2) Perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

 

(3) Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează indemnizația prevăzuta la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 3

 

(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesională a adulților, organizate în condițiileOrdonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, următoarele activități

 

a) pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregătirea practică a programelor de inițiere, specializare și perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;

c) susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem online.

 

(2) Examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) lit. c) se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, în condițiile Ordinului comun nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condițiilor care privesc sala sau spațiul de derulare a probelor.

 

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul Național al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

(4) Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității, prin poșta electronică, și cuprinde obligatoriu și cumulativ următoarele informații:

 

a) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare ocupației respective, teoretice și practice, după caz;

b) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

c) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională autorizat.

 

(5) Furnizorul de formare profesională poate începe derularea programului de formare profesională în condițiile alin. (1) după primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis prin mijloace electronice, în termen de 2 zile de la primirea notificării.

 

(6) Domeniile de activitate și instrucțiunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 4

 

(1)Valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și a licențelor de funcționare a serviciilor sociale, provizorii și definitive, prelungită pe perioada stării de urgență, se menține pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

 

(2) Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgență, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2020 pentru situațiile în care licența de funcționare expiră de drept în perioada stării de urgență, sunt valabile pentru toate situațiile în care, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au fost deja depuse la Ministerul Muncii și Protecției Sociale solicitări pentru emiterea unei noi licențe de funcționare a serviciului social.

 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru serviciile sociale ale căror licențe de funcționare expiră în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență și pentru care nu se mai poate respecta termenul prevăzut de lege pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare și pentru emiterea unei noi licențe de funcționare, dosarul de reacreditare a serviciului social se transmite la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu cel puțin 20 zile înainte de expirarea licenței de funcționare emisă anterior.

 

(4) Prevederile art. XV și XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 mai 2020.

 

Articolul 5

 

(1) Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în concediu și plata indemnizației de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției, prevăzută de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în prelungirea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020.

 

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul în care între data de 31 mai 2020 și data la care copilului împlinește 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate sunt mai puțin de 3 luni. În această situație se aplică prevederile alin. (2).

 

 

Articolul 6

 

(1) Obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020.

 

Detalii pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600

 

Termenul de obținere a Certificatelor de Situație de Urgență tip 2 a fost prelungit până la 15 iunie 2020

 

La propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Ordonanță de Urgență, a fost adoptată măsura extinderii perioadei de emitere, și după data de 14 mai, a Certificatelor de Situație de Urgență tip 2 (Galben), precum și introducerea ca referință și a lunii mai 2020 pentru diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% față de media lunilor ianuarie și februarie 2020. Astfel, operatorii economici care au înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 pot solicita online, accesând aplicația https://csu.prevenire.gov.ro/, până la data de 15 iunie 2020, eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență.

 

 

Sursa foto: https://inquamphotos.com/

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT