Home / Focus  / OFERTA Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

OFERTA Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

Ești pasionat de lemn, design și tehnologie? Intră în echipa Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului din Brașov. Hai alături de noi pentru a descoperi fascinanta lume a lemnului și a utilizărilor sale în designul de mobilier, restaurare și construcții!

PROGRAME DE STUDII FDMIL BRAȘOV

  • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Ingineria si designul produselor finite din lemn

Domeniul: Inginerie forestieră

Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS), învățământ cu frecvență

 

Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre,  scări ş.a.), proiectare  2D și modelare 3D. Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării-restaurării mobilei.  Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

 

Ingineria Prelucrării Lemnului

 

Domeniul: Inginerie forestieră

 

Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât în varianta de învățământ cu frecvență cât şi învățământ cu frecvență redusă (IFR).

 

 

Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn etc.), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

 

Pentru toate programele de studii (învățământ la zi și învățământ cu frecvență redusă), admiterea se face pe bază de dosar: 100% media examenului de bacalaureat.

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota obținută la limba și literatura română (proba Ea) – proba scrisă
  2. Nota obținută la proba obligatorie a profilului (proba Ec) – proba scrisă
  3. Nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) – proba scrisă

 

 

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune

Înscrierea este exclusiv on-line în perioada 15 mai – 15 iulie 2023, ora 13:00.

 

Detalii despre admiterea la studiile universitare de licență ➡️

https://dmil.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-licenta.html

 

  • STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Eco-design de mobilier și restaurare

 

Domeniul Inginerie forestieră

 

Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), învățământ cu frecvență

 

Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural, eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

 

Tehnologia Lemnului pentru Construcții

 

Domeniul Inginerie forestieră

 

Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), învățământ cu frecvență

 

Tehnologia Lemnului pentru Construcții reprezintă nouatea pe care Facultatatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului o aduce pe piața educațională universitară națională.

 

Scopul programului de studii de masterat este de a acoperi breșa existentă în prezent între sectorul prelucrării lemnului și cel al construcțiilor, de a pune în contact pe plan profesional-științific cele două domenii, prin „înarmarea” specialiștilor din domeniul lemnului cu cunoștințe specifice construcțiilor și al specialiștilor din domeniul construcțiilor cu cunoștințe specifice lemnului. În acest fel, industria lemnului va putea să producă elemente din lemn/subansambluri/ansambluri cu performanțe superioare, adaptate mai bine condițiilor stricte cerute în construcții, iar constructorii vor cunoaște materialul  – lemnul –  și vor putea să-l pună în operă, să-l utilizeze și mai bine, în așa fel încât să obțină performanțe superioare pentru clădirile executate.

 

Pentru atingerea scopului propus, programul de studii de masterat va asigura deprinderi şi competențe pentru o carieră profesională în domeniul construcțiilor din lemn, al proiectării și producției de elemente, subansambluri și ansambluri prefabricate din lemn şi pe bază de lemn destinate sectorului construcțiilor. Pentru aceasta se va ținti atât spre studiul de produse şi tehnologii inovative și ecologice, cât şi spre stabilirea unui sistem de inovare specific tranziției de la societatea bazată pe resurse la societatea bazată pe cunoaştere, situație care caracterizează ansamblul sectorului forestier din România.

 

Disciplinele studiate în cadrul programului de studii universitare de masterat Tehnologia Lemnului pentru Construcții sunt: Structura și proprietățile lemnului; Lemnul și materiale pe bază de lemn pentru construcții; Tehnologia lemnului destinat construcțiilor; Transfer de căldură și umiditate în clădirile din lemn; Sisteme constructive pentru construcții din lemn; Adezivi și materiale de finisare pentru construcții din lemn; Patologia și protecția lemnului în construcții; Prefabricarea construcțiilor din lemn; CAD pentru construcții din lemn (parteneriat cu CADWORK România); Clădiri cu consum energetic redus/case pasive; Calculul construcțiilor din lemn; Metoda Elementului Finit aplicată construcțiilor din lemn; Uși, ferestre, scări interioare și pardoseli din lemn.

 

În deplin acord cu obiectivele generale ale procesului Bologna, se pot însă înscrie la ambele programe de masterat toți absolvenții de programe de studii de licență cu durata de minimum 3 ani (240 credite ECTS), care au obținut diploma de licență.

 

 

Pentru ambele programele de studii universitare de masterat admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

 

– 50% media Examenului de diplomă/licență
– 50% media notelor obținute la interviu

 

Tematica interviului o constituie: motivația continuării studiilor și alegerii programului de studii.  Interviul pentru admitere se va desfășura în perioada 17-19 iulie 2023, la sediul facultății.

 

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 

  1. Nota obținută la examenul de diplomă/licență
  2. Media anilor de studii din ciclul de licență
  3. Media la examenul de bacalaureat

 

Criterii de ierarhizare: opțiune/medie

 

Înscrierea este exclusiv on-line în perioada 15 mai – 15 iulie 2023, ora 13:00.

Detalii despre admiterea la studiile universitare de  masterat găsiți la următorul link:

https://dmil.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat.html

 

Lemnul este singurul material organic, biodegradabil și regenerabil. Particularitățile structurale ale lemnului determină utilizarea  eficientă și optimă a acestuia. Cunoașterea caracteristicilor de structură, a proprietăților mecanice, a metodelor optime de prelucrare și punere în operă combinate cu aspectul estetic al produselor reprezintă dezideratul educațional pe care Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului și-l propune.

 

Articol realizat cu sprijinul conf. dr. ing. Alin M. OLĂRESCU, decanul Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

 

 

 

Puteți urmări online activitatea FDMIL Brașov

https://dmil.unitbv.ro/ro

facebook.com/design.de.mobilier.si.inginerie.a.lemnului

instagram.com/design.de.mobilier/

tiktok.com/@design.de.mobilier

linkedin.com/company/facultatea-de-design-de-mobilier-%C8%99i-inginerie-a-lemnului/?viewAsMember=true

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT