Home / Industria Mobilei  / Măsuri de primă urgență (ANAF și Ministerul Muncii)

Măsuri de primă urgență (ANAF și Ministerul Muncii)

Primele măsuri pe care le anunță ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri

 

În această perioadă, având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind:

 

 • Suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare

 

În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

 

 • Rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi

 

 • Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020

 

 • Suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens

 

 • Suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria

 

Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență,  cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.

 

Totodată, se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020.

 

 

MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE DIRECTĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE prevăzute în „Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României”

 

 • Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz.

 

Acești angajați au dreptul la o majorare a salariului în cuantumul a 75% din salariu, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

 

 • Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului. În acest sens, se emite la nivelul angajatorului o decizie privind modificarea unilaterală a locului muncii, în condițiile art. 48 din Codul muncii.

 

 • Pe durata stării de urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

 

 • Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe perioada stării de urgență.

 

 • Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă (greve) în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

 

 • Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție, în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

 

 • Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.

 

 • Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

 • Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

DECRET PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT